ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV_XYZ[\]^h`abcdefgijkRoot Entry F^SummaryInformation(@DocumentSummaryInformation8 XWordDocument3 Oh+'0 8 H T `lt|DN2DELL Normal.dotm R'YU0harmony10@v;"@@0 =WPS Office_12.1.0.16417_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,\  . 0t|KSOProductBuildVerICV2052-12.1.0.16417!8981C07DB9BC45DC809EB1E3A05C0CD4,0TableWData WpsCustomData0 P;KSKS3s8t0 d <$3 h N u"8 DN2 2024t^pS^성:SkSeP|~NNUSMO lQ_bX]\ONXT^X{w 1.^nfؚI{f[SYevvQNYeb__vkNuS(WhQVTQb!hS_f[SfNvNXT/f&TSN^X VQ^nfؚI{f[SYevvQNYeb__f[Ջ0bNYe0Q~Ye0Y'Y05u'YI{ kNuS_kNf[MO T &{T\MOBlDeQb!hf[SfN{tfLĉ[ 0I{ gsQ?eV{ĉ[ ^cOckS__eQf[0ckĉe_kNvvsQ?eV{OncTfPge0 2.YUOt (Wv^^J\kNu N_^X hQ1N(W!hf[`NvVQnfؚI{f[SYef[uTVX YYuf[NXT 2024t^7g31eNMRel[bf[Nv^S_f[Sf[MOfNv N_^X0 vQNb__(W!hf[`NNXT ^Y[kXQ(Wf[`N~S v^OX(uTShQL(W\]\O0bXUSMO\9hnc\MO]\OBl [vQNb__(W!hf[`Nv^XNXT`QۏLt+R0Y^XNXTZb0wb0ob(Wf[`N~SbwQSOf[`Nb__ q_TbXUSMODmcNXT^Xv ]\OUSMOkXQRR>mcUSMO v^(WbSQlf(u]USMO0]\OUSMO0]\O~SOo`;NǏRRX(u T T~{0>yOOi490RRblI{`Qnx[0]\OUSMOOo`kXb/f&Tw[ \(Ws:WDyOOi49U_I{ۏLk[0 9.&{T[TbXagNvNXTSN^X^[TbX\MOT SN^X^[TbX\MO FO_{&{TbX\MOBlvagN0 10.\MOBlwQ gvf[Sf[MOSvsQfNS_e gNHNBl nfؚ!h2024t^^J\kNu &{TYe萞RlQS 0sQN~y{hQe6RT^hQe6Rxvzu{t]\Ovw 0YexS0201602S T 0Ye萞RlQSI{NsQNۏNekZP}Y^hQe6Rxvzu1\N]\Ovw 0YexSQ0201901S ĉ[2016t^12g1eTU_SN2024t^kNv^hQe6Rxvzu NVX Qnfؚ!hkNu TgkNvYuf[VVNXTvf[S0f[MOfN ^(W2024t^7g31eNMRS_0 vQNNXT^Xv {(W2024t^5g15eNMRS_bX\MOBlvf[SfN0v^f[MOfN0gbNDyOb6evOOb;S^Y:Nnfؚ!h^J\kNuv vQOOWTyOO6R[vhQVb]b!hNNvU_nTOOb;S^ĉSWQ[NhQmSvNNnNNBl0^XeN^XNXT@bkNbV[bvf[SYefN NlfvNN:NQ0vQ-N ^XNXT(WnfhQe6RؚI{f[SYe6kS_V[bvONNfN0Sf[MOfN0,{Nf[Xf[MOfNv SNv^vkNfNMTO(u OncONNfN0Sf[MOfN0,{Nf[Xf[MOfNlfvNN^X0 bX\MO(W'Yf[Ny0'Yf[,gy0xvzu3*NYeB\!kR+RfnxN[^XNXTvNNBl ^XNXT&{TN*NYeB\!kvNNBlsSS^X勗\MO0bX\MOS gBlv {&{TBl0 nfؚ!h2024t^^J\kNu &{TYexS0201602STYexSQ0201901Sĉ[2016t^12g1eTU_SN2024t^kNv^hQe6Rxvzu NVX Qnfؚ!h2024t^^J\kNu TgkNvYuf[VVNXTSOncN2024t^7g31eNMRS_vnfؚI{f[SYeTVX YYuf[f[Sf[MOSv^NN^X0 ^XNXT(Wb Te^Y[kXQkNbf[SfN NvNN Ty0vQ-N bX\MO[xvzeT gBl FOf[SfNvNN Ty NSOsxvzeTv R^S_eEQkXQxvzeT v^(WbՋMRDyOO6R[vhQVb]b!hNNvU_ 8h[/f&T^\NSNNvU_-NvNN0[NNNvU_-Nl gvꁾf[yNN TVX YNN u(Wb Te(WYlh-Nlf;N z0xvzeTTf[`NQ[I{`Q _eS;NRT|bXUSMO;N{N~ gsQ`Q bXUSMO;N{\9hnc\MONNBlۏLDyOsQ| {kXQY T0]\OUSMOSLR0f[`NT]\O_N ~S{Nؚ-N6kwkXQb Tebk N_e0 14.^XNXT(WQ NcOvgqGr gNHNBl 5uP[gqGr_{/f,gNяgMQQ1[ckbNgqGre_9ebbl gvQN&{TagNv\MO N9ebv Ջ:gg\:NvQRt{ՋR990^XNXT(Wnx49T lasQlSm\MOlQJT v^OcEu0V NEub*g(Wĉ[ekXb0S gsQOo`q_T9ebv Ɖ:N>e_0 18.ۏeQs:WDmcv (uNUSMOTNNNtbRR>mc:ggGW{vz*NNNNNtv 1uNNNt:ggvzlQR-N\f[Ye^b@b(WUSMOTS~N NYeL?e;N{vz [ ceQwQ TabfOnx gVv(WLNXT _NS(WbՋT,{N*N]\Oe17:00MRcO *gYgcN Ɖ:N>e_0b Te g]\OUSMO s]dRRT Tb1\NOSv ؏cOdRRT Tb1\NOSfPge0(WLNXTb TMR^EQRNwSf gsQl_lĉb@b(WUSMOS gsQ;N{sQN/f&TAQb0yLvvsQĉ[0 ^X[TbX\MOv gRWB\yvNXTd:d&^f[SfN0v^f[MOfN0N0N;N{~{vX(uT T0un0WfPgehQVyv00Weyvq\NunvcO Y 'Yf[uQg[{cOSN N~~QwQv8hPgeSR N/eNvb RyvvNXT{QwQq\Nw N/eNvb ]\OOS{tRlQ[~{Sv 0bRwfN 0TSN N~~0N>y蕄v8hPgeSR 'Yf[u_?a gR萡R yvvNXT{QwQvsQ'Yf[u_?a gR萡Ryv{tRlQ[~{Sv 0_?a gR 0T gR0WvsQ:ggQwQv8hfPge]U_(u0R:gsQ0NNUSMOv gRWB\yvNXT ؏{cN T~~~bN>yQwQv*gNS gRWB\yvO`?eV{vfPge0 \MOagNBlvvQNfPge Y;S^Df:yc6ee:NQ0NSbRT =\_N]\OeQ5u0535-5850166 nxN6e0R`Q0MQ{ՋR9[~gN5uP[NS0 22.ݏ~ݏĉSX[(W NڋO`b_v^XNXTYUOYt ^XNXT%NNRUSMO v~N[c vQ(W^Xgvhs \\O:NlQ_bX[v͑Q[KNN0[ݏSlQ_bX~_v^XNXT cgq 0NNUSMOlQ_bXݏ~ݏĉL:NYtĉ[ 0NRDnT>yOON,{35S Yt [bX]\O-NX[(W NڋO`b_v^XNXT ~eQNNUSMOlQ_bXݏ~ݏĉNڋOchHh^0 23./f&T gc[vՋ[fNTWs ,g!kbXՋ Nc[ՋYePgT[(ufN N>NR_N NcCgbYXbNUO:gg>NRՋ[Ws0 24.lQ_bXg gTNT|e_ TbX{z0b\MO gsQ T|5u݋0535-58501660 vcw5u݋0535-56435260 25.^XNXT؏laTN 0{z 0DNN 0{z 0wQY TI{HeR Q(WQ Nb Tv^XNXTGWƉ:N Ta 0{z 0SDNvv^ĉ[0^XNXT(WbgSeNbXQzS^vgeOo` NVǏ͑Oo` q_TՋX(u0  PAGE \* MERGEFORMAT 12 (02JLNz̹s`M<)$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\!CJOJPJQJ^Jo(aJ *\%CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@ *%CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH *\%CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH *\%CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH *\>B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH *mH sH nHtH\%CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,@ *\CJ,PJo(aJ,5@ *%CJ OJPJQJ^Jo(aJ @ *\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ @ *\ z@ B   ²~kTA1CJ OJPJQJ^Jo(aJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\,CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\,CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\  Ϸ{hUE-.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\CJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH&CJ PJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH . 0 6 : B F H J d f t ï{kXE5CJ OJPJQJ^Jo(aJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ * t JLNPǦiM2$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH P~̻mS5:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\ $NPϵzgTB8OJQJ^Jo( *"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH PT~DFJz|ѾtaQA&4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\OJQJ^Jo( *"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\ lnpѾs_O*HB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\ ڹsN)HB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtHHB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtH@B*phCJ PJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtHHB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtH@B*phCJ PJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtHHB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtH46ƮuP8$'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHHB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtHHB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *HB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtH6>@FRtϳbR:*CJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *HB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH ".24@JLϻs_:@B*phCJ PJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtHHB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ * LNRTX\^`bڹxdL<)$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\CJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHHB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtH@B*phCJ PJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtHHB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *fHq mH sH nHtHbd$46~jN:&'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *"CJ PJo(aJ *mH sH nHtHCJ PJaJ *'B*phCJ PJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 7 *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\ 68@̼kX=*%0JCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *50JCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH%0JCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *50JCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH%0JCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *%0JCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *%0JCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ * X׿vfVF>.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ PJaJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 7 *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH 4@R^lntx~û{hM:$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJ PJaJ *CJ PJo(aJ *nHtHCJ PJaJ *CJ PJo(aJ *nHtHCJ PJaJ *CJ PJo(aJ *nHtHCJ PJaJ *CJ PJo(aJ *nHtHCJ PJaJ *CJ PJ^Jo(aJ *nHtHlnpr P z ̹xhXH%EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ *fHq ;]CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\ z | ~ رkQA.$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\CJ OJPJQJ^Jo(aJ *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ *fHq nHtH;]MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ *fHq nHtH;] ! !.!!!!!!!!!Ѿn[J:&&CJ PJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ PJo(aJ *CJ PJaJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\ !!!!!!^"h"j"l"p"~""˻o_K;+CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *&CJ PJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *&CJ PJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *&CJ PJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ * """"##&#(##$$0$ؽk\L=, B*phCJ PJ^J aJ KH *B*phCJ PJaJ KH *B*phCJ PJo(aJ KH *B*phCJ PJaJ KH *+B*phCJ OJ PJQJ ^J o(aJ KH *+B*phCJ OJ PJQJ ^J o(aJ KH *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ * 0$:$$$$$,%.%%%%%ǶxbL6&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *+B*phCJ OJ PJQJ ^J o(aJ KH *+B*phCJ OJ PJQJ ^J o(aJ KH *+B*phCJ OJ PJQJ ^J o(aJ KH *+B*phCJ OJ PJQJ ^J o(aJ KH *+B*phCJ OJ PJQJ ^J o(aJ KH *#B*phCJ PJ^J o(aJ KH * B*phCJ PJ^J aJ KH *)B*phCJ PJ^J o(aJ 5KH *\ B*phCJ PJ^J aJ KH *#B*phCJ PJ^J o(aJ KH * %%%%%&&&&&ѾsYC%:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\ &&&"&.&B&F&H&J&N&ϻwY?)*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *&CJ PJ^Jo(aJ *mH sH nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* * N&Z&\&^&n&r&&&&&ϵkQ;!2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH &&&&&'h'j'l'n''Ϲm]J/$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\CJ OJPJQJ^Jo(aJ *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* * '''\(((((((((ƲtdL<$.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\ ()R)T)X))))))ͷkH-4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ *;]DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ *mH sH nHtH;]* *nHtH+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *3B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH ** *nHtH*"**2+<+H+L+T+ǥ]7BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *fHq nHtH_HCB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *fHq _HKB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *fHq nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_H2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtHT+b+f+l+n+++++++ӿgS;'&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H.CJ PJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H.CJ PJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H.CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH_H&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H.CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH_H&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H +++++++++&,,ɵmQ=+"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H.CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH_H&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H ,,,(-*-.-@-L-P-f-h--ӿo_K7%"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *2CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH --".&.(.<.L.....ӹtbL: 3B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH **CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *,CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH *\_H&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H2CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH2CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *2CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH ...n0p0r00000Ͻ{cG1+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H.CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH_H&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H.CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH_H*CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *3B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH * 001111 1N1P11ϱsXB,+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *3B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH 11222022222j3l3˵tbL:("CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH **CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH l3344>4@4F4H4444ѻkU@64CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\OJQJ^Jo( *(CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH *\+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH *>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH *mH sH nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH *+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH *+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH * 4 55j5p5r5t55555556666666ǽ}ukcYQG?5CJ PJo(aJ *CJ PJaJ *CJ PJo(aJ *CJ PJaJ *CJ PJo(aJ *CJ PJaJ *CJ PJo(aJ *CJ PJaJ *CJ PJo(aJ *CJ PJaJ *CJ PJo(aJ *"CJ PJo(aJ *mH sH nHtHCJ PJo(aJ *CJ PJaJ *CJ PJo(aJ *CJ PJaJ *CJ PJo(aJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\6666666666667J7b777ɷwm[QACJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ PJo(aJ *"CJ PJo(aJ *mH sH nHtHCJ PJo(aJ *CJ PJaJ *"CJ PJo(aJ *mH sH nHtHCJ PJo(aJ *"CJ PJo(aJ *mH sH nHtHCJ PJo(aJ *"CJ PJo(aJ *mH sH nHtHCJ PJo(aJ *CJ PJaJ *CJ PJo(aJ *CJ PJaJ *CJ PJo(aJ *CJ PJaJ *77777.8F88J9L9P9ɶ{iWE*4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\"CJ OJPJQJ^Jo(aJ *_H"CJ OJPJQJ^Jo(aJ *_H"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH **CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\ P9r9t99999999:6:ɷwdR<:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\ 6:8:L:Z:\:^:b:~:::4;ӵr_M=+"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH * 4;6;8;:;<;B;D;p;r;v;x;z;~;;ƻ *CJo( CJo(UCJmHsHnHtH CJo(UCJo( CJo(UU *"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH * 2LNB sZd$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD` dG$WD```da$$da$$dG$dG$ J f L\Ed$$$9D4$5$6$3$A$`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d 1 1$$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`LPFeLd$$$9D4$5$6$3$A$WD` & FdG$$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`dG$$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$p`pd$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`F|p`y]Dd$$$9D4$5$6$3$A$WD`da$$A$$$$9D4$5$6$3$WD`da$$A$$$$9D4$5$6$3$WD`da$$A$$$$9D4$5$6$3$WD`dG$$$$9D4$5$6$3$A$WDv`vdG$$$$9D4$5$6$3$A$WDs`sdG$$$$9D4$5$6$3$A$WDv`v&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pR@Rcke a$$1$(CJOJQJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@NnfhO> ybleW[ CharCJOJQJaJKH(B@(ckee,gx8 @"8ua$$G$ 9r CJ@2u wcda$$G$ 9r @& $dN%dO&dP'dQCJ2@B2le,g a$$G$CJh^@Rhnf(Qz)&a$$[$d\$d^]CJKHmH sH nHtH_H W@a p5*U@q*c B*ph>*$&@$l_(uH*FOF Plain Text 8$7$H$ CJOJaJz t PP6Lb6z !"0$%&N&&'()*T++,-.01l3467P96:4;; !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK LFn!%r059B;;LMNOPQRSTUVW G.[x @Times New Roman-([SO- |8ўSO1NSe-N[7Deck\h[{SO; eck\h[_GBK;4 wiSO_GB2312;4 N[_GB2312-4 |8N[G.[x @Times New RomanDN2DELL R'YU0harmony QhړCgCg .!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)?v2g7=J0 Ij2JIBuYT{$ 3{N2 &/yv{!!a- 7Em[\^!idhx)y4._A`wof8T}F}[3#bgp/@y0 P7 _ :? >} C j 8 1 R W* { { ' E O" $w . .oG e~e8-mqzKI,8noXd$$$9D4$5$6$3$A$`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$`d$$$9D4$5$6$3$A$`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$`n ~ !!!jQd$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$p`pd$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`dG$$$$9D4$5$6$3$A$WDv`v!"#(#$.%%%iPd$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`%%j''(+(.r0gNd$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`dG$$$$9D4$5$6$3$A$WDv`vd$$$9D4$5$6$3$A$WD`dG$$$$9D4$5$6$3$A$WD`r0 1P1222l345x_CdG$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`dG$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`566677L9t99fLdG$$$$9D4$5$6$3$A$WD`dG$$$$9D4$5$6$3$A$WDv`vdG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$p`pdG$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$H$WD` dG$H$WD` dG$H$WD`998:^::6;8;:;>;@;B;wrfdb 9r 9r d dWD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD`d$$$9D4$5$6$3$A$WD` B;z;|;~;;dG$1. A!#"$%S2P18?yZc zo1gX6]wYG%j` c{ ^XcMo1mk9}! iEe,D"E|{hT QD qQg!B!"~Ru"#y$t $;$$$B0$Ji$$ %&4%VV=%jQ@%E % %e%cq}&|&L&I&A,'Z:'T;(a[i(@)P)v]*|fq*^*+tk++j2+H",~m-,{,)0*-]\-}`-$.N<.,I.. K.4#/'Lt/ E/ 0| 0!90D+1l[1db1Ky101s1Y3;c3T49!5555g\5/5]6"V6`6~_6\687YP85o8Pr:E:J;=;c;>AN->>y.q?p,?1j?v@_@YA:0B;^B8BeYFt&FF\iG@|GHjHgTI*U#KNK.K KrMIMAJN VNHNZOejPPHPP@Q Q h`RtR?R]+S0pSvG*Sd2=T;WT`T&`UZWs)WE0WTW2XmLX]`Y,fY&O|Z/OZaZ;Z}Z{ [BD[![O[J\\\)"] ]A6@^@7x^:P^T^?8_q _n_%`59`|`d`pbVs~b*b DbbW3c'QcxcY-ddide$yeDed 'fqDfgf*U>g_g8Oggh;Gi"tiaHjZfjEkT[k, l<#l0$m/sm5m^MFnStnoMoq6qqlMYrRNsZt3=uvPcKvEvwrQwswTwXVw"Ox$xt(x^+:y%yx-z_z>9{%B{V{J|r/D|A_||%}~}}f.z}d}vW~0E~F]~R~O~$GO|H\aTfߛC:s3ѣD=XX?WlU( z0( * 3 ? (  Z(( e,gFh 1C" @ @ p ! commondata,<eyJoZGlkIjoiZmY1NmRhZjBlYjBjZTAzYzUwMjYzODA5ZjBiMzllZmYifQ==@